Giao lưu anh em một xe tăng của Nhật xuất Hoa Kỳ xưa hàng trước 1975
Giá trị sưu tầm cao
Giao lưu 1200k15:32 29/03/2018 - Sửa lần cuối lúc 10:15 18/07/2018 - Up 238 lần, lần cuối lúc 10:15 18/07/2018
NGUYEN TUONG DUY NGAN HANG VIETCOMBANK CHI NHANH BINH TAY
SO TAI KHOAN 0251 0027 34331