Thư Cho Bạn 


Bạn giờ nơi ấy có vui không 
Chắc vui duyên thắm mối tơ hồng
Tớ bỏ làm thơ về nuôi gấu
Lấy mật mùa xong đổi cháo lòng 
vanvy

Á !!!!!!!!!!!!!!!!!

Đời tui tựa trái banh da
Muốn tung vô lưới thì ra bên ngoài !