Ta say vì nhớ 1 người                            Vì nhớ 1 người ta mới uống say