- Viên 7,4 - VVS1    -Nước F  - 1,5 carat :8.xxx$
- Viên 7,1 ly - vvs2  -Nước E  :8.xxx$
- Viên 6,38 ly - vvs2  -Nước E  :4.xxx$
- Viên 6,21 ly - VVs1 -Nước E :3.xxx$
- Viên 5,65ly - VVs1 -Nước F   :2.xxx$
- Viên 5,52ly - VVS1 -Nước G  
:1.xxx$
- Viên 5.0ly - Si3 -Nước E   :1.xxx$
- ổ nhẫn nữ vàng vàng, kết kim tấm vòng tròn :1.xxx$

Sửa lần cuối lúc 21:48 25/12/2017 | Up 37 lần, lần cuối lúc 21:48 25/12/2017
(Hoặc Tô Hoàng Yên Phó Giám đốc)