- Biên Thê
-  3 Pha >  205 V > 35 KVA > 50 >60 HZ
 - 38O V  > 415 V > 53,2 A 
- Hàng Qua Sů Dung Gân Nhů Mói - Hàng Thuc Tê Trong Ãnh 
- Trong Luong Toàn Bô Năng 236 Kg 
- Nhů Hình 
                                          - CALL - 

                                    - 0903699982 - 

Sửa lần cuối lúc 07:44 09/04/2018
Bình Jeep