- Bô Mô Tø Điêu Khiên 
- Hàng Tháo Máy Gân Nhů Mói  Hiêu VEXTA 
- Nhů Hình 
- Loai Lón 
- Loai Nhő 
- Dây Nguôn NATIONAL Nhâp Dài 8 M  Đâu Căm Vào Máy ,Ô Nguôn Linh Tinh 
- Nhů Hình ( 320 k 1 Søi ) - Dây Nguôn Trăng 2 Đâu Nôi Søi 3 M 
- Nhů Hình ( 2 Soi Lón +2 Søi Noi Nhõ 320 k ) 
- 2 Soi Nôi Nhõ - 2 Søi Dây Nguôn 1 Trăng 1 Đen Dài 2 M 1 Soi 
- Nhů Hình ( 2 Soj 300 k ) 
 


                                     - CALL - 

                                  - 0903699982 - 

Sửa lần cuối lúc 09:07 08/07/2018 | Up 69 lần, lần cuối lúc 09:07 08/07/2018
Bình Jeep